ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Alle klachten moeten ons bereiken per aangetekend schrijven, uiterlijk acht dagen na factuurdatum
Vroegtijdige stopzetting worden onderling en mits goedkeuring van beide partijen.
Al dan niet kosten worden overeengekomen voor deze last-minute stopzetting.
Bij elke overdracht en ontkoppeling wordt een minimale & forfaitaire bedrag van 100 euro geteld.

2. Alle facturen zijn betaalbaar op het adres van de firma voor de vervaldatum.
Laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling
de verplichting tot het betal en van intresten vanaf de vervaldag,

3% per maand en een schadevergoeding van 20% op het factuurbedrag.
Alle innings- en gerechtskosten zijn ten laste van de opdrachtgever.
Er wordt dan ook per aangetekende ingebrekestelling een forfetaire prijs van 12.5 euro Excl btw
aangerekend en bij uitgeven bij een raadsman aangetekende (12 dagen na na aangetekende)
word er forfetair 600 euro aangerekend .

3. Bij betwisting is enkel de rechtbank Van HASSELT en het gerecht in elke vorm van Sint-Truiden

4. Protesten mogen digitaal duidelijk vermeld staan op mail en op datum, enkel mits bevestiging en
goedkeuring van beide partijen ter aanvaarding. Ander is enkel een aangetekend brief rechtsgeldig.

5. Betaling via overschrijving geld als bewijs van betaling, contante betalingen zullen vermeld worden
van voldaan en al dan niet afgetekend via beide partijen of door de zaakvoerder van e-VIVA.

6. Alle zaken vermeld op de site van e-VIVA ivm assistentie ( https://e-viva.be/assistentie/ )
en interventie
( https://e-viva.be/interventie/ ) zijn van toepassing en zijn ook de laatste updates van prijzen en werking.

7. De zaakvoerder(s) van e-VIVA zullen altijd de klanten en opdrachten met respect en volgens een goed huisvader handelen.

 

Disclaimer

 

Juridische informatie en verdere privacybeleid

 1. Algemeen
  Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door e-VIVA in opdracht van E-VIVA

Deze website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u, hierna genoemd “de gebruiker”, de gebruiksvoorwaarden.

De informatie die de gebruiker vindt op deze website of die de gebruiker aangereikt wordt via deze website heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden. E-VIVA op deze website op ieder moment naar eigen inzichten aan te passen zonder dat van dergelijke aanpassingen noodzakelijkerwijze melding moet worden gemaakt.

E-VIVA doet haar best om ervoor te zorgen dat de door haar weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en up to date mogelijk is. E-VIVA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie. Zo worden bv de route’s aangepast op basis van de vraag van de klant.

Deze route’s worden enkel aangeboden voor het gemak van de gebruiker en kunnen op elk moment worden aangepast om ongemakken te verkomen.

Noch e-VIVA of haar leveranciers, noch E-VIVA kunnen bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de routes’s of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze route’s.

Mocht weergegeven informatie echter fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op onze website mag verwachten, ontbreken dan engageert E-VIVA zich ertoe om dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat zij van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen u dan ook uit om alle mogelijke opmerkingen via e-mail door te geven aan onze webmaster.

 1. Aanbiedingen en publiciteit van derden
  Op deze website worden aanbiedingen voor producten of diensten en publiciteit van derden via banners weergegeven. Door hierop te klikken wordt de gebruiker naar de website van een dergelijke derde geleid. E-VIVA draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de publiciteit en de voorwaarden die gelden voor aanbiedingen van derden. Deze zijn immers voor rekening van deze derden. Ingeval de gebruiker wenst in te gaan op dergelijke aanbieding, op enigerlei wijze een contract wenst af te sluiten met dergelijke derde, of klachten heeft met betrekking tot dergelijke aanbiedingen of publiciteit dient de gebruiker zich dan ook steeds tot deze derde te wenden.
 2. Onderbrekingen – Compatibiliteit
  E-VIVA doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de beschikbaarheid van deze website, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van onderbrekingen.

E-VIVA biedt geen garantie betreffende de compatibiliteit van de files die zich op de website bevinden met de infrastructuur van de gebruiker. De gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij over de geschikte IT-apparatuur en de nodige software, inclusief beveiligingssoftware (bv fire-walls, antivirus,?) beschikt.

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van E-VIVA of haar partners, zoals weergegeven op de website. De teksten, tekeningen, foto’s, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek, dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van e-VIVA, tenzij dat volgens de bepalingen van de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

De gebruiker heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden in familiekring.

Waar E-VIVA de gebruiker de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen of beelden op de website te laten opnemen, mag de gebruiker geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij hij/zij zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. Door zijn/haar eigen bijdragen of foto’s te laten opnemen op de website geeft de gebruiker het uitdrukkelijk recht aan E-VIVA om deze bijdragen of foto’s op de website te publiceren, zonder enige vergoeding. In elk geval vrijwaart de gebruiker E-VIVA volledig tegen aanspraken van derden.

 1. Links naar websites beheerd door derden
  Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend op deze website geplaatst ter informatie van de gebruiker. E-VIVA geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg ook niet verantwoordelijk worden gesteld. Een link naar de website van een derde betekent niet dat E-VIVA met deze derde samenwerkingsakkoorden heeft afgesloten of dat E-VIVA de informatie op dergelijke websites goedkeurt.
 2. Niet-toegestaan gebruik van de website
  De gebruiker van deze website verbindt er zich o.m. toe:
 3. de informatie op deze website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
 4. geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, gewijzigd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
 5. de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
 6. de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 7. de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden.

E-VIVA behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

 1. Cookies
  Soms zal deze website gebruik maken van zogenaamde “cookies”, dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn browser zodanig te configureren dat deze hem waarschuwt telkens wanneer cookies worden aangemaakt, of dat deze de aanmaak van cookies verhindert.
 2. Persoonsgegevens
  De gebruiker kan deze website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten zonder dat hij/zij daarvoor persoonlijke gegevens moet verstrekken. Alleen voor deelname aan wedstrijden of voor het gebruik van bepaalde diensten op deze website dienen persoonsgegevens meegedeeld te worden. Telkens wanneer de gebruiker persoonsgegevens verstrekt zal E-VIVA deze behandelen in overeenstemming met het hierna beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.  E-VIVA verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met de gebruiker in contact te kunnen treden en om hem/haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. E-VIVA verstrekt in de regel geen van deze persoonlijke gegevens aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat E-VIVA persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waarmee ze samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming gevraagd van de gebruiker. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan  E-VIVA de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

De gebruiker heeft het recht de gegevens die E-VIVA geregistreerd heeft in te kijken en eventueel te corrigeren. Bovendien kan hij op elk moment vragen dat zijn persoonsgegevens uit het bestand van E-VIVA verwijderd worden via deze pagina.

 1. Paswoorden
  Het is mogelijk dat de gebruiker een paswoord nodig heeft om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website. In dergelijk geval is de toegang tot deze delen zonder paswoord strikt verboden. Indien de gebruiker dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door de gebruiker te zijn verricht. E-VIVA kan, als de veiligheid van de website in gevaar is, het paswoord van de gebruiker annuleren.
 2. Aansprakelijkheid
  Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout en oorzakelijk verband met eventuele daaruit ontstane schade kan E-VIVA niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze website (o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt.
  E-VIVA kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de gebruiker.
  E-VIVA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen.
 3. Toepasselijke wetgeving
  Deze website wordt beheerst door het Belgisch-Europees recht en de Belgische-Europese rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig dispuut dat zou ontstaan in verband met deze website.